װאַלטן

you have omitted
Oy Gevalt!

יאַרמלקע

Does anyone know what a שאַרפֿע יאַרמלקע would mean? (Chaim Gravitser Vol 1 p89 (context doesn't help too much). It's a description of an old shoykhet -- his emotional role in the community dynamic, somehow.

שטאָך

It seems the English word is spelled "gibe," not "jibe."

לאָרנעט

ביי אנדערע האט מען עס געהערט א ביסל אנדערש-לארנעטע. פאראן וואס זאגן מיט א פתח אויך. ר' יו"ט ערליך דער זינגער זאגט לארנעטע אבער מיט א קמץ, אבער ער נוצט עס אין קאנטעקסט אזוי ווי א בינאקל-"דער שיפס קאפיטאן שטייט ביים שפיץ אויפן דעק, און האלט א לארנעטע א קליינע", ניט נאר ווי דער באדייטונג דא אין ווערטערבוך

מיטענקע

אין סטוטשקאווס אוצר ברענגט ער אויך דעם ווארט און אויך ווי עס ווערט פאר אונדז דא אויסגעלייגט, אבער דאס וועט דערפאר האבן אן אפשטאם פון רוסיש. אנטקעגן זשע, געפינען מיר ביי הארקאווין דעם זעלביקן ווארט נאר אויסגעלייגט ווי פון פויליש-מיטינקע. ווי ניט ווי, איראניש איז עס ווייל הארקאווי איז אליין רוסיש, און ער ברענגט נאר די וואריאציע פון דעם פוילישן אפשטאם

בלאָנדזשערײַ

דער ווארט געפינט זיך ניט ביי הארקאווין אבער אן אנדער ווארט שטייט יע ביי אים-געדריי (אדער געדרייעניש) און אין דעם ווערטערבוך האט מען טאקע געבראכט דעם ווארט געדריי, נאר מיט אנדערע טייטשן, און ניט די זעלביקע טייטש ווי ביי הארקאווי

לעצט

also "latter." Chaim Gravitser Vol II p248

שיסער

Also a smart aleck / wise guy. Chaim Gravitser volume ii p245.

פֿונאַנדערבױען

This word appears in the poem by Alexander Spiegelblatt entitled
Mayn leebshaft vet oyfgeyn foon sney,
which he wrote in September 2008.
We presume he invented this word, and we guess that its
meaning might be something like
"a blossoming from one to another".

Here is a humble approximate attempt
to translate this poem. Others can surely do better.

Mayn leebshaft vet oyfgeyn foon snai.

My loving will appear again

My loving will appear again
when I am no longer nearby.

גאַסנפֿרױ

a Gassnfroj is a prostetutke

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS