אומװעג

עס וואלט זיכער צוניץ קומען צוצוגעבן דעם אויסדרוק "מאכן אן אומוועג", וואס איז גלייך צו אנלייגן וועג

עלטערן

A word, genderless, for "parent"? As in "You must bring a permission slip signed by a parent"?

שפּינװעבס

Another how come no plural?

The entry for shpingeveb also shows no plural, though for simple web, there is geveb(n)

I used shpingeveb(n) when multiple webs were spun.

רעגולירונג

How come no plural?

פֿעפֿער

What's the plural?

משוגענער

In the transcription (and in the result list), it's
MESHUGENERER

(I looked up meshugener

דראָבנע

שום

In Yehoash's Tanakh, we came across this word (without 'keyn' and without 'on a' before it). Neither your dictionary nor Weinreich's showed the meaning.
We did find it in Harkavy's dictionary: any
Even if that meaning is now obsolete, I think your dictionary should include that meaning and show the status as obsolete.

VITVE ET GEBRIDER ROM ?

The title page of a 1906 Vilna publication from the famous Romm Press reads DRUKERAY FUN VITVE ET GEBRIDER ROM.
What exactly does VITVE mean? Is this a slavicism? In Hebrew, the press is "ALMANAV V'AKHAV ROM," and the usual English translation of this press is, "the Widow and the Brothers Romm."

זעמשער

"(פון פאַך איז ברוך בצלאל געװען אַ זעמשער (הענטשקע-מאַכער"

אַז רחמיאל דער זעמשער מאַכט אַן אויוון קריגט ער שֺכר-לימוד"

פֿון די אויבן געבראַכטע זאַצן און אַנדערע איז קלאָר אַז 'זעמשער' איז אַ פֿאַך, נאָענט צו 'גאַרבער'. און האָט גאָרנישט צו טאָן מיט מעבל

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS