אױסבילדן

also: synonym for oysgeshtaltikn. ex: Zhitlowsky, "Kiyem-haleom," Yidishe kultur Nov. 1938 pp. 3-5: "a bashtimter tsvayg fun der algemeyn-mentshlekher kultur, oysgebildet in an eygener natsyonaler form."

נעזבױם

What to call maple syrup? Three words for maple tree and two words for syrup!

סטײַטש

Does anyone know the origin of this word? Sounds like it could be from Polish or Russian? Interesting that it has so many "meanings," however it seems to me it's an exclamation for anything in the "miracle" or "can you believe" realm.

שׂין אַקעגן סין

‎שׂ:
ס׳ווערט געשריבן ״סין״ אין ״אויסלייג תּקנות פֿון ייִדיש״ פֿון ייִוואָ, ווילנע, 1935
ז׳ 5

זױערשטאָף

I thought this meant acid reflux.

כּלי־זמר

ס׳קען אױך אַרױסגערעדט װערן ״קלײ־זע׳מער״ מיטן באַטײַט מוצוזיקאַשע אינסטרומענטן.

זיבן

װאָס איז זיבן איז אַ ליגן

אַלץ

I don't see the point of sending you from alemen -> (to) alts when there are differences between them. E.g., "nokh alts" and "nokh alemen" have different definitions.

דערשלאָגן

I think it's important that there also be a definition given that has to do directly with the verb shlogn -- like "beaten down, crushed, oppressed," something like that. Something more equivalent to the French option of "abattu" given here, which is more in the same semantic field as dershlogn.

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS