דערקונדיקן

R' Aharon Shmuel Tamares uses this word (in daytshmerish form, ערקונדיגן) several times in his autobiographical essay (available in Yiddish in the anthology פּציפיזם לאור התורה) to mean "to find out, realize" -- probably he's confusing it with the German word "erkunden" -- but just worth noting, in case other Yiddish authors make the same substitution.

צװישנאמונהדיק

Is it then correct to translate "Interreligious/Interfaith Dialogue of Schwerin" as follows?
צװישנאמונהדיק דייאַלאָג פון שווער
or
צװישנאמונהדיקער דייאַלאָג פון שווערין ‪

is it but also possible to say
אינטער־רעליגיעזער דייאַלאָג פון שווערין

Regards
Haiko

װאַלטן

you have omitted
Oy Gevalt!

יאַרמלקע

Does anyone know what a שאַרפֿע יאַרמלקע would mean? (Chaim Gravitser Vol 1 p89 (context doesn't help too much). It's a description of an old shoykhet -- his emotional role in the community dynamic, somehow.

שטאָך

It seems the English word is spelled "gibe," not "jibe."

לאָרנעט

ביי אנדערע האט מען עס געהערט א ביסל אנדערש-לארנעטע. פאראן וואס זאגן מיט א פתח אויך. ר' יו"ט ערליך דער זינגער זאגט לארנעטע אבער מיט א קמץ, אבער ער נוצט עס אין קאנטעקסט אזוי ווי א בינאקל-"דער שיפס קאפיטאן שטייט ביים שפיץ אויפן דעק, און האלט א לארנעטע א קליינע", ניט נאר ווי דער באדייטונג דא אין ווערטערבוך

מיטענקע

אין סטוטשקאווס אוצר ברענגט ער אויך דעם ווארט און אויך ווי עס ווערט פאר אונדז דא אויסגעלייגט, אבער דאס וועט דערפאר האבן אן אפשטאם פון רוסיש. אנטקעגן זשע, געפינען מיר ביי הארקאווין דעם זעלביקן ווארט נאר אויסגעלייגט ווי פון פויליש-מיטינקע. ווי ניט ווי, איראניש איז עס ווייל הארקאווי איז אליין רוסיש, און ער ברענגט נאר די וואריאציע פון דעם פוילישן אפשטאם

בלאָנדזשערײַ

דער ווארט געפינט זיך ניט ביי הארקאווין אבער אן אנדער ווארט שטייט יע ביי אים-געדריי (אדער געדרייעניש) און אין דעם ווערטערבוך האט מען טאקע געבראכט דעם ווארט געדריי, נאר מיט אנדערע טייטשן, און ניט די זעלביקע טייטש ווי ביי הארקאווי

לעצט

also "latter." Chaim Gravitser Vol II p248

שיסער

Also a smart aleck / wise guy. Chaim Gravitser volume ii p245.

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS