לעשטאָפּ

דער לעשטאָפּ = Charcoal extinguisher
פון חיים גראַדעס "א טויטע האַנט"

אַ פֿײַערדיק צעגליטע שטאַבע
נעמט מען פֿון אַ לעשטאָפּ אויך אַרויס אַ קאַלטע --