אַרײַנגנבֿענען

Transliteration for אַרייַנגנבֿענען
ARAYNGNVENEN should be
ARAYNGANVENEN