פֿאַרזאָרגט

or, I think, almost the opposite: having all that one needs! (e.g. from Ven Yash iz gekumen: Ay, hert ir, vos kh’vel aykh zogn, ven mir voltn take gehat seykhl, vi zogt der lyutvak tseylem-kop, ven mayn zeyde volt gevest hobn gehat smekalke, volt er zikh geven opgeshmadt un ikh volt haynt geven a farzorgter goyets.)