געביס

אין אן ארטיקל מיט ביאליסטאקער טערמינען אין צאן-טעכניקעריי האב איך געפונען דעם ווארט "געביס" אויך אין זין פון דעם אופן בייסן פון א מענטשן, למשל ווען א פאציענט בייסט מיט די אייבערשטע ציינער נענטער אדער ווייטער פון די אונטערשטע א.א.וו., ווי ס'איז באקאנט ביי יעדער איינעם
bite
אזוי איז דער ווארט אין איינגליש...