פּריאָם

בעסער „פּריִאָם“ מיט אַ פּינטל אונטערן יוד? ־־ רפֿאל

Comments

הערשל גלעזער האָט געפֿונען דעם ענטפֿער אין די תּקנות

תּקנה 10א: מע שטעלט אַ חיריק „פֿאַר אַ וואָקאַל, אויב דער טראַף מיטן יוד איז אַקצענטירט.