צופֿרידן

פּוסטקײט

Dans le manuscrit, le mot est orthographié
פאסטקייט

Peut-être s'agit-il de
פּוסטקײט

qui irait avec le contexte (tristesse après un deuil tragique

לעשטאָפּ

דער לעשטאָפּ = Charcoal extinguisher
פון חיים גראַדעס "א טויטע האַנט"

אַ פֿײַערדיק צעגליטע שטאַבע
נעמט מען פֿון אַ לעשטאָפּ אויך אַרויס אַ קאַלטע --

כלעבן

Also maybe "I must say" (this is a hard one to translate!)

אַרײַנגנבֿענען

Transliteration for אַרייַנגנבֿענען
ARAYNGNVENEN should be
ARAYNGANVENEN

דערקוטשען

!דאטיוו לרובֿ, דאַכט זיך+

שטובמענטש

mitvoyner iz dakht zikh nit in verterbukh bikhlal! modne!

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS