צוגעטאַקעװעט

I'm translating a 1926 Sholem Asch story in which the unknown word צוגעטאַקעװעט is used. Any ideas? The context is that a group of youngsters are speaking with an older man, they leave the conversation and say essentially "yeah, yeah, yeah." In Yiddish, this is: "יאָ, יאָ, יאָ." האָבן מיר איהם פֿון דער װײַטענס צוגעטאַקעװעט, און איהם איבערגעלאָזט מיט דעם שפּרוך פֿון "נאַטהאַן דער װײַזע" און מיטן קאַפֿע-הױז.

נאָך

How about pronoun / adjectival pronoun meaning more?

casserole

Is there a specific word to designate casserole meaning covered dish - the kind of food offering which Americans bring in covered dishes (made of china, glass or metal) as contributions to group pot luck suppers, picnics, etc.

Fan seems too broad, too general a term.

װײַזן

Minor typo: 3 ps in appear!

נאַכט

פֿאַר וואָס ״יעדער נאַכט״ און נישט: ״יעדע נאַכט״?

טרענצלען

How does one say "to waste time"? stratshen tsayt? trentslen tsayt?

דרוקער

רעכענען

Hey, weird pasekh here!

ענד

Can 'end'be used as an adjective? for example in 'bizn ende tants' meaning till the end of the dance?

בקרובֿדיק

Typo, this should be imminent not immanent!!

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS