שׂין אַקעגן סין

‎שׂ:
ס׳ווערט געשריבן ״סין״ אין ״אויסלייג תּקנות פֿון ייִדיש״ פֿון ייִוואָ, ווילנע, 1935
ז׳ 5

זױערשטאָף

I thought this meant acid reflux.

כּלי־זמר

ס׳קען אױך אַרױסגערעדט װערן ״קלײ־זע׳מער״ מיטן באַטײַט מוצוזיקאַשע אינסטרומענטן.

זיבן

װאָס איז זיבן איז אַ ליגן

אַלץ

I don't see the point of sending you from alemen -> (to) alts when there are differences between them. E.g., "nokh alts" and "nokh alemen" have different definitions.

פֿאָרשפּײַז

דערשלאָגן

I think it's important that there also be a definition given that has to do directly with the verb shlogn -- like "beaten down, crushed, oppressed," something like that. Something more equivalent to the French option of "abattu" given here, which is more in the same semantic field as dershlogn.

דורכפֿירן

In following excerpt from the definition of durkhfirn does the 'decision, law' field marker in parenthesis apply to BOTH 'enforce' and 'apply' -- or only to the latter:
enforce, apply (decision, law)

Is this rule (it applies to both or just the one closest) applied throughout the dictionary.

Note: I own the hardcopy version and the User's Guide does not address this issue (at least that I could find). It would be helpful to address this issue in a future edition of the Dictionary.

ביז

Kadya Molodowsky entitled a novel "Fun Lublin Biz New York". Why would she choose "biz" over "keyn" or some other preposition. To me, "biz" carries a lot of time as well as space. Am I just spinning wheels?

Susan

דװקא

Also -- "actually" (especially when used to point out a contrast to what's expected or assumed).

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS