דאָס ציגײַ'נערל

I'm a bit confused by today's word of the day. It describes a pocketknife with a wooden handle. Yet, the same word has the definition of Gypsy. Am I missing something ?

Word of the Day
ציגײַ'נערל דאָסneuter noun (עךplural) ציגײַנערbase of diminutive דימalso pocketknife with a wooden handle

ציגײַנער דערmasculine noun (—plural) פֿעמ קעfeminineGypsy, Rom

זונענברען

So I wonder, if a zunenbren is a suntan, what word would one use for a sunburn?

נאָר

Also "but"!

װאַרום

Also "because."

מאָל

How about פאר איין מאל?

Khayim Gravitser p16: א פולע חסידים האבן געקענט "איבערנעמען" דעם רבינס א מאמר פאר איינמאל און אויסלייגן דעם געהערטן מאמר בכתב.

ِAfter hearing it only once?

שטײַגן

Also regular participle געשטײַגט

דערװײַל

Also "so far". With nisht: "Not yet."

ערשט

I've come across a passage in Khayim Gravitser in which the author uses ערשט multiple times, once in the form of ערשט רעכט but the rest of the time just the word ערשט by itself. At first I thought it was implying sequence (like צו ערשט) but now I am not sure. Here's an excerpt:

גרײסן

Also באגרייסן.

אָפּשפּאַרן

I think maybe it could also mean completely closed, even when talking about a door: Khayim Gravitser 9-10 זיינען שוין אלע געשטאנען הילפלאז פארשמאכט פאר דער מאוימדיג אפגעשפארטער טיר. The emphasis is on the impassibility of the door...

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS