נאָר

Also "but"!

װאַרום

Also "because."

מאָל

How about פאר איין מאל?

Khayim Gravitser p16: א פולע חסידים האבן געקענט "איבערנעמען" דעם רבינס א מאמר פאר איינמאל און אויסלייגן דעם געהערטן מאמר בכתב.

ِAfter hearing it only once?

שטײַגן

Also regular participle געשטײַגט

דערװײַל

Also "so far". With nisht: "Not yet."

ערשט

I've come across a passage in Khayim Gravitser in which the author uses ערשט multiple times, once in the form of ערשט רעכט but the rest of the time just the word ערשט by itself. At first I thought it was implying sequence (like צו ערשט) but now I am not sure. Here's an excerpt:

גרײסן

Also באגרייסן.

אָפּשפּאַרן

I think maybe it could also mean completely closed, even when talking about a door: Khayim Gravitser 9-10 זיינען שוין אלע געשטאנען הילפלאז פארשמאכט פאר דער מאוימדיג אפגעשפארטער טיר. The emphasis is on the impassibility of the door...

אַזױ אױך

expression אַזוי אויך... so far I think this means something like "all too" ... like "the day came all too soon"

and when used a correlating conjunction after ווי, maybe it means "just as X, so too Y."

פּרוּװ

I found an example of פּרוּוון זיך, spelled strangely with a ב instead of וו, in Khayim Gravitser p9. It seems to just mean "try" or "strive" (it's followed by an infinitive) but I'm not sure.

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS