אַזעלכער

זײַ־געזונט

גלאָז

בענד

לאַנגװײַלן

שטובמענטש

mitvoyner iz dakht zikh nit in verterbukh bikhlal! modne!

גוראַלניק

There is no translation, although it takes away the worldcount

פּלאַסטיש

More than it does in English, plastic/plastique/plastish in other languages also means pertaining to the visual arts in general.

פֿאַרזאָרגט

or, I think, almost the opposite: having all that one needs! (e.g. from Ven Yash iz gekumen: Ay, hert ir, vos kh’vel aykh zogn, ven mir voltn take gehat seykhl, vi zogt der lyutvak tseylem-kop, ven mayn zeyde volt gevest hobn gehat smekalke, volt er zikh geven opgeshmadt un ikh volt haynt geven a farzorgter goyets.)

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS