ליטשמאַן

Shouldn't "marker" (such as: felt-tipped marker) be translated as מאַרקירער?

Commentaires

יענער "מארקירער" איז טאקע ניטא אינעם ווערטערבוך בכלל. א דער ליטשמאן איז טאקע א "שפיל-צייכן" מיט וואס מען האלט קאפ דעם חשבון פון א שפיל, אזעלכע "מטבעות". אזוי ווי אין ביליארד צי אין קארטן א.א.ו.ו.