װאַלצאַרניע

also וואַלצאָווניע as in Polish (walcownia) -- see Rakhmiel Bryks די וואָס זײַנען נישט געבליבן page 14.