פּרוּװ

I found an example of פּרוּוון זיך, spelled strangely with a ב instead of וו, in Khayim Gravitser p9. It seems to just mean "try" or "strive" (it's followed by an infinitive) but I'm not sure.

Commentaires

I haven't found it in any dictionary, but it's pretty well attested; Google turns up examples in Sholem Aleykhem and Sholem Ash.

I've wondered about it, but I think that this isn't just strange spelling, that there really is a dialect variant with [b]. I'm not aware of any other words where S.A. writes beys/veys for [v] in a non-loshn-koydesh word.

In the examples I found it seems to have two meanings:
- "try", = "pruvn"
- test, try out = "prubirn"

How about the zikh? You think it changes the meaning at all? Maybe it's closer to "strive"?

In "Dos lebn un ṿirḳn fun tsadeḳ un ḳodesh Rebe Meʾirʹl Primishlaner" (Menaḥem Mendl), Google finds two examples:

with zikh, apparently meaning "try":
"her dikh ayn, lomir zikh prubn far taytshn a posek tilim"

w/o zikh, meaning "test, try out":
"zol men im nokh prubn a kurtse tsayt, efsher vet er zikh besern?
iz take geblibn men zol im prubn un men vet zen ..."

But it occurs several times in מערי by Sholem Asch, sometimes with "zikh", sometimes without, and always seeming to mean "try" ...

Thanks :)