שאַפֿונג

זשאַרגאָן

נעזבױם

What to call maple syrup? Three words for maple tree and two words for syrup!

סאָק

טוש

סטײַטש

Does anyone know the origin of this word? Sounds like it could be from Polish or Russian? Interesting that it has so many "meanings," however it seems to me it's an exclamation for anything in the "miracle" or "can you believe" realm.

שׂין אַקעגן סין

‎שׂ:
ס׳ווערט געשריבן ״סין״ אין ״אויסלייג תּקנות פֿון ייִדיש״ פֿון ייִוואָ, ווילנע, 1935
ז׳ 5

זױערשטאָף

I thought this meant acid reflux.

כּלי־זמר

ס׳קען אױך אַרױסגערעדט װערן ״קלײ־זע׳מער״ מיטן באַטײַט מוצוזיקאַשע אינסטרומענטן.

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS