דאָס ציגײַ'נערל

I'm a bit confused by today's word of the day. It describes a pocketknife with a wooden handle. Yet, the same word has the definition of Gypsy. Am I missing something ?

Word of the Day
ציגײַ'נערל דאָסneuter noun (עךplural) ציגײַנערbase of diminutive דימalso pocketknife with a wooden handle

ציגײַנער דערmasculine noun (—plural) פֿעמ קעfeminineGypsy, Rom

Commentaires

ניין, דו פארשטייסט אלץ קלאר. ס'איז זייער פשוט, פונקט ווי אויף אלע אנדערע שפראכן, אז אמאל זיינען פאראן ווערטער וואס האבן א באדייטונג אין איין קאנטעקסט און א צוויטע באדייטונג אין אן אנדער קאנטעקסט. פונקט ווי דאס ווארט "טאפ" האט אויך א דימינוטיוו "טעפל", אזוי ווי א קליינער טאפ, אזוי אויך איז נאך א טייטש פאראן אין דעם זעלביקן דימינוטיוו-טעפל, און עס מיינט גאר אן אנדער זאך-א גלעזל. קוק עס נאך אונטער ביידע ווערטער-טאפ און טעפל. אזוי אויך זיינען פיל אנדערע ביישפילן פאראן, און נאך דיין אויספארשונג וועסטו זען אז ס'איז גארניט מאדנע צו טרעפן אזא געפינס