אָפּשפּאַרן

I think maybe it could also mean completely closed, even when talking about a door: Khayim Gravitser 9-10 זיינען שוין אלע געשטאנען הילפלאז פארשמאכט פאר דער מאוימדיג אפגעשפארטער טיר. The emphasis is on the impassibility of the door...

Commentaires

This could be a mistake on the part of the writer, but in an account of the Stolin/Stulin ghetto I found:
אין חודש מאי 1942 האט מען אלע יידן אפגעשפארט אין געטא