ביז

Kadya Molodowsky entitled a novel "Fun Lublin Biz New York". Why would she choose "biz" over "keyn" or some other preposition. To me, "biz" carries a lot of time as well as space. Am I just spinning wheels?

Susan

Commentaires

איך מיין אז דער אמתער טעם איז צו אונטערשטרייכן טאקע דעם אויסגעשפרייטן ארט, די ווייטקייט, וואס איז דא צואווישן לובלין אזש ביז נו יארק. זי וויל טאקע גארניט באטאנען איר ריכטונג, אוואו דער אויסדרוק "קיין" וואלט געפאסט, נאר טאקע די ווייטקייט, דערפאר-ביז