שײכדיק

רעלעוואנט

פֿעדערהױז

There is an entry here but no direct translation, any hints?

מיישבֿ זײַן

There is no translation for this!

פּוסטקײט

Dans le manuscrit, le mot est orthographié
פאסטקייט

Peut-être s'agit-il de
פּוסטקײט

qui irait avec le contexte (tristesse après un deuil tragique

לעשטאָפּ

דער לעשטאָפּ = Charcoal extinguisher
פון חיים גראַדעס "א טויטע האַנט"

אַ פֿײַערדיק צעגליטע שטאַבע
נעמט מען פֿון אַ לעשטאָפּ אויך אַרויס אַ קאַלטע --

כלעבן

Also maybe "I must say" (this is a hard one to translate!)

אַרײַנגנבֿענען

Transliteration for אַרייַנגנבֿענען
ARAYNGNVENEN should be
ARAYNGANVENEN

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS