דאַנק

comment répond on "de rien" après merci

Comments

après אַ (שײנעם) דאַנק
on répond נישטאָ פֿאַר װאָס