ערשט

I've come across a passage in Khayim Gravitser in which the author uses ערשט multiple times, once in the form of ערשט רעכט but the rest of the time just the word ערשט by itself. At first I thought it was implying sequence (like צו ערשט) but now I am not sure. Here's an excerpt:

און דוקא דערפאר און צוליב דעם דארף מען ערשט קענען נישט פארגעסן קיין מאס און צאל. מ'דארף זיך אויסטון פון דער וועלט, כדי זיך אין איר ערשט רעכט אנצוטון אין מיט איר צוזאמען אין מקור נתעלה ווערן.... די זון גייט ארויס פון דדער פינסטערניש, כדי זי ערשט צו באלייכטן. און פריער דארף מען ווערן העכער פון יעדער מאס און צאל, כדי דערנאכדעם ערשט קענען זיך אין זיי אנטון און מיט זיי נתעלה ווערן.

Comments

פאראן דיאלעקטן וואס נוצן דאס ווארט "ערשט" אויך אנשטאט "איצט", און ווייזט אויס אז אזוי איז זיין דיאלעקט געווען